Homepage Proiectul Roşia Montană Mediu Evaluarea impactului asupra mediului de la Roșia Montană

Evaluarea impactului asupra mediului de la Roșia Montană

Raportul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) pentru proiectul Roşia Montană a fost elaborat de o echipă independentă de experţi.

În acest raport sunt analizate toate aspectele proiectului de exploatare minieră de aur şi argint de la Roşia Montană, începând cu faza de construcţie, trecând prin faza operaţională, cea de închidere a minei şi reabilitare a mediului şi până la cea de post-închidere. Acest document este accesibil tuturor celor interesaţi şi a fost supus dezbaterilor publice, conform cerinţelor legale.

1. Informaţii Generale

Acest capitol oferă informaţii despre titularul proiectului, despre autorii atestaţi ai studiului de evaluare a impactului asupra mediului, precum şi o descriere generală a proiectului şi a etapelor acestuia (pre-construcţie, construcţie, exploatare şi inchidere), a materiilor prime şi a substanţelor sau preparatelor chimice folosite.

capitole


 
 

notă explicativă


 
 
2. Procese Tehnologice
3. Deşeuri
4. Impactul Potenţial

Acest capitol descrie şi analizează impactul potenţial generat de implementarea proiectului minier asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul transfrontieră, precum şi măsurile de minimizare propuse.

capitole


 
 

4.1 Impactul Potenţial - Apa

În acestă secţiune sunt descrise formele de impact potenţial asupra apei de suprafaţă şi subterane ce ar putea fi generate în condiţiile realizării Proiectului Roşia Montană. Tot în acest capitol sunt explicate şi măsurile de siguranţă pe care la va lua RMGC pentru a menţine calitatea apelor din zona aferentă Proiectului minier.

Capitole


 
 

PLANURI DE MANAGEMENT


 
 

Capitole


 
 

notă explicativă


 
 
4.2 Impactul Potenţial - Aerul

În acest subcapitol sunt explicate în detaliu fazele proiectului minier şi impactul potenţial pe care acesta îl poate avea asupra calităţii aerului. Tot în această secţiune sunt prezentate şi măsurile pe care RMGC le va lua pentru a minimiza impactul proiectului asupra calităţii aerului.

Studii de condiţii iniţiale


 
 

Capitole


 
 

PLANURI DE MANAGEMENT


 
 
4.3 Impactul Potenţial - Zgomot şi Vibraţii

Paragrafele următoare prezintă date generale cu privire la zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile Proiectului, precum şi cerinţele legale, sursele şi categoriile potenţiale de impact asociate fazelor de construcţie, operare şi închidere ale Proiectului Roşia Montană.

Studii de condiţii iniţiale


 
 

capitole


 
 

PLANURI DE MANAGEMENT


 
 

notă explicativă


 
 

Anexe


 
 
4.4 Impactul Potenţial - Solul

În acest subcapitol sunt descrise în amănunt tipurile de sol din zona Proiectului Roşia Montană şi măsurile de prevenire a degradării solului, precum şi fazele de reabilitare şi re-ecologizare a solului care se vor desfăşura pe întreaga perioadă de exploatare.

Studii de condiţii iniţiale


 
 

capitole


 
 

notă explicativă


 
 

Anexe


 
 
4.5 Impactul Potenţial - Geologia Subsolului

Acest subcapitol descrie trăsăturile geologice regionale, locale şi la nivelul amplasamentului Proiectului şi implicaţiile pentru dezvoltarea activităţilor miniere, mineralizaţia, seismicitatea, evaluarea impactului asupra mediului geologic local precum şi măsuri de diminuare a impactului asupra geologiei subsolului.

CAPITOLE


 
 

notă explicativă


 
 
4.6 Impactul Potenţial - Biodiversitatea

În acest subcapitol se face o inventariere a florei şi faunei din zona Roşia Montană, a impactului potenţial generat de implementarea proiectului minier, precum şi a măsurilor pe care RMGC le va adopta în scopul minimizării impactului şi protejării biodiversităţii.

Studii de condiţii iniţiale


 
 

CAPITOLE


 
 

PLANURI DE MANAGEMENT


 
 

Capitole


 
 

notă explicativă


 
 

Anexe


 
 
4.7 Impactul Potenţial - Peisajul

În acest subcapitol sunt prezentate informaţii privind situaţia actuală a peisajului din Roşia Montană, modificările pe care proiectul le va aduce peisajului şi metodele re-ecologizare si re-modelare ce se vor aplica în fiecare fază de desfăşurare a proiectului

CAPITOLE


 
 

notă explicativă


 
 
4.8 Impactul Potenţial - Mediul Social şi Economic

Subcapitolul următor oferă o privire generală asupra formelor de impact potenţial, măsurilor propuse pentru ameliorare şi planurilor de management aferente privind aspectele socio-economice asociate proiectului Roşia Montană dezvoltat de RMGC

Studii de condiţii iniţiale


 
 

CAPITOLE


 
 

PLANURI DE MANAGEMENT


 
 

notă explicativă


 
 

Anexe


 
 
4.9 Impactul Potenţial - Cultură şi Patrimoniu

Această secţiune descrie posibilul impact asupra patrimoniului cultural asociat tuturor fazelor de derulare ale Proiectului precum şi măsurile de protejare a obiectivelor cu valoare istorică din zona proiectului minier.

Studii de condiţii iniţiale


 
 

CAPITOLE


 
 
4.10 Impactul Potenţial - Transport

Trasportul utilajelor în zona proiectului se va face în condiţii de maximă siguranţă, iar pentru acesta RMGC işi va lua toate măsurile necesare.

CAPITOLE


 
 

notă explicativă


 
 

Anexe


 
 
5. Analiza Alternativelor
6. Monitorizarea
7. Situaţii de Risc
8. Descrierea Dificultăţilor
9. Rezumat Fără Caracter Tehnic
10. Impact Transfrontieră
11. Documentaţii Suplimentare
13. Răspunsuri la informaţiile suplimentare solicitate de MMP în Septembrie 2011
14. Procesul-verbal de verificare al amplasamentului - întocmit de membrii Comisiei de Analiză Tehnică